Jaarverslag 2018

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • Ondersteunen van inwoners die onvoldoende zelf kunnen voorzien in hun zelfredzaamheid en participatie. De inwoner wordt in staat gesteld om in een schoon en leefbaar huis te wonen, zelfstandig thuis te blijven wonen en schone kleding te dragen.
 • Voorbereiding overgang centrumgemeentetaken, zoals beschermd wonen en opvang naar lokale gemeenten (per 01-01-2020).
 • Mensen met bedreigende of niet op eigen kracht op te lossen schulden, worden begeleid om schuldenvrij te worden of om schulden hanteerbaar te krijgen.

Wat zouden we er voor doen?

 • Keukentafelgesprekken voeren met inwoners die voorheen geen maatwerkvoorziening huishoudelijk werk hebben ontvangen of waarvan indicatie afloopt. Tijdens deze gesprekken worden nadrukkelijk oplossingen in eigen kracht van inwoner en zijn netwerk gezocht. Hierdoor wordt een verdere kostenreductie bewerkstelligd.
 • Omvormen van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp naar een algemene voorziening.
 • Inkoop maatwerkdienstverlening via de MGR inkoop sociaal domein Limburg-Noord.
 • Afstemmen met centrumgemeente Nijmegen en regio Noord-Limburg om een zorgvuldige overgang te organiseren van de taken beschermd wonen en opvang.
 • Monitoring aanbestede schulddienstverlening en uitbreiding van de mogelijkheden voor budgetbeheer als voorliggende voorziening voor het beschermingsbewind.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • De systematiek van keukentafelgesprekken voor inwoners met een hulpvraag is gecontinueerd. Hierbij is nadrukkelijk het gesprek gevoerd over eigen kracht en de inzet van het sociale netwerkt.  Voor inwoners met een enkelvoudige vraag is een verkorte route gecreëerd om de doorlooptijd te verkorten.
 • Met de omvorming is een start gemaakt. Een voorbeeld daarvan is de verkenning met de dorpsraad Ven-Zelderheid over het opzetten van een coöperatie huishoudelijke hulp.  
 • Voor de inkoop van maatwerkdiensten WMO hebben we regionaal samengewerkt via de MGR sociaal domein Limburg-Noord.
 • Met de gemeenten Nijmegen en Venlo zijn afspraken gemaakt over de overgang van de taken voor beschermd wonen.
 • In de loop van 2018 is het budgetbeheer als voorliggende voorziening gerealiseerd. Het beroep op beschermingsbewind is daarmee gestabiliseerd.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

B 2018

W 2018

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

785

800

800

793

ga terug