Jaarverslag 2018

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • Inwoners kunnen zo lang mogelijk meedoen aan de samenleving en elkaar ontmoeten.
 • Beroep op individuele voorzieningen beperken door de inzet van collectieve voorzieningen.

Wat zouden we er voor doen?

 • Uitvoering geven aan de Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning.
 • Wanneer een inwoner een belemmering ervaart in het meedoen aan de samenleving, kan hierover een keukentafelgesprek worden gevoerd. Bij het zoeken naar oplossingen wordt eerst de eigen kracht van de inwoner benut. Indien deze niet voldoende oplossing biedt, wordt het sociale netwerk aangesproken. Pas als dit ook niet voldoende is, kan een beroep worden gedaan op algemene en collectieve voorzieningen en tot slot de individuele voorzieningen.
 • Uitvoeren pilot hulpmiddelenpool in samenspraak met leverancier hulpmiddelen.
 • Inkopen collectieve en individuele voorzieningen met aandacht voor innovatie.
 • Ontwikkelen algemene voorzieningen in de dorpen en wijken, zoals wijkdagvoorzieningen, vrijwillig vervoer, sociale coöperatie huishoudelijke hulp.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • We hebben uitvoering gegeven aan de Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning.
 • In 2018 hebben we 1208 keukentafelgesprekken gevoerd, met aandacht voor eigen kracht en inzet van het sociaal netwerk.
 • We hebben afspraken gemaakt met de dorpsraad en de Huuskamer in Ven-Zelderheide over een pilot hulpmiddelenpool. Deze pilot gaat in 2019 van start.
 • De inkoop 2018 is vormgegeven en uitgevoerd, voor individuele begeleiding is overgestapt naar een andere systematiek. Daarnaast heeft een kostprijsonderzoek plaatsgevonden naar de passendheid van tarieven. Daar waar deze niet passend waren zijn deze aangepast.
 • In navolging van Ven-Zelderheide zijn in Milsbeek en Ottersum huiskamers gerealiseerd. Hier kunnen inwoners naast ontmoeting en ontspanning ook terecht voor vragen over hulp en ondersteuning.
 • De ondersteuning van de wensbus is door middel van subsidieverstrekking gecontinueerd.
 • Er zijn verkennende gesprekken geweest met de dorpsraad Ven-Zelderheide over het opzetten van een coöperatie huishoudelijke hulp, dit is nog niet afgerond.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

Omnibuzz
Voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer neemt de gemeente Gennep deel aan de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Het betreft in 2018 Wmo vervoer (regiotaxi en vervoer dagbesteding). Het overige (gemeentelijk) doelgroepenvervoer, namelijk het leerlingenvervoer en zorgvervoer jeugd wordt de komende jaren in de GR Omnibuzz opgenomen.

ga terug