Jaarverslag 2018

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • Een kwalitatief hoogwaardig aanbod in zorg, ondersteuning en advies ten behoeve van Gennepse kinderen en gezinnen.
 • Een positieve en stimulerende basis waarin kinderen zich optimaal ontwikkelen en hun talenten ontplooien.
 • Ouders en jongeren zijn zo veel mogelijk zelf (en met hun omgeving) in staat om met opvoeding gerelateerde problemen om te gaan.
 • Een slagvaardig en specialistisch hulpaanbod, (eventueel onder dwang) bij gevaar of (ernstige) bedreiging van een jeugdige.

Wat zouden we er voor doen?

 • Inkoop maatwerkdienstverlening via de MGR inkoop sociaal domein Limburg-Noord.
 • Met regio, inwoners en instellingen via diverse ontwikkeltafels werken aan inkoopkaders rondom de zorg voor jeugd en gezinnen.
 • Afspraken maken met huisartsen over de inzet van een praktijkondersteuner jeugd-GGZ bij huisartsen.
 • Ketensamenwerking met diverse partners op het gebied van Voor- en Vroeg Schoolse voorzieningen om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.
 • Door het bieden van informatie, advies, opvoedondersteuning en begeleiding door team Toegang en team Thuiscoach gezinnen en jongeren ondersteunen.

Uitgangspunt voor de inzet van jeugdhulp door team Toegang en Team thuiscoach is zo licht als kan en zo zwaar als nodig. Mocht het nodig zijn dan wordt doorverwezen naar specialistische hulp, al dan niet afgedwongen middels een rechterlijke beslissing.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • In 2018 hebben we via de MGR sociaal domein Limburg-Noord een groot aantal maatwerkdiensten ingekocht. Deze variëren van lichte begeleiding tot intensieve GGZ-behandeling. Daarnaast heeft een tarievenonderzoek plaatsgevonden, op basis van dit onderzoek zijn op een aantal producten tarieven aangepast. Ook heeft de inkoop voor 2019 plaatsgevonden.
 • Middels de inkoopkaders kunnen zorgaanbieders aan de voorkant getoetst worden op een breed spectrum aan kwaliteitseisen. De inkoopkaders zijn op basis van ervaringen en input vanuit zorgaanbieders, belangenvereniging en de resultaten van cliëntervaringsonderzoeken aangescherpt.  
 • In 2018 zijn we in overleg met de huisartsen gestart met de pilot Praktijkondersteuner Huisarts-GGZ jeugd (POH). Middels de inzet van de POH ontvangen jeugdigen lichte GGZ ondersteuning in de vertrouwde omgeving van de huisartsenpraktijk. Hier vindt tevens de periodieke controle plaats op het gebied van ADHD-zorg. Mocht een verwijzing naar specialistische GGZ nodig zijn, dan kan deze gerichter plaatsvinden.
 • Voor het signaleren van ontwikkelingsachterstanden bij onze jongste inwoners (0-6) is een

Zorgadviesteam actief. In dit team kunnen pedagogische medewerkers van de peuterspeelzalen en kinderopvang organisaties hun zorgen neerleggen, waarna samen met ouders nader onderzoek wordt gedaan. Dit team bestaat uit de GGD, Team Toegang, Bovenschools ondersteuningsloket en kan aangevuld worden met expertise op afroep.

 • In 2018 zijn de teams Toegang en Thuiscoach samengevoegd in team Toegang. De meer specialistische taken van team Thuiscoach zijn geïntegreerd in Team Toegang. Hierdoor is er meer ruimte voor het bieden van informatie, advies, opvoedondersteuning en begeleiding.

Het uitgangspunt voor de inzet van jeugdhulp door team Toegang was ook in 2018 zo licht als kan en zo zwaar als nodig. Mocht het nodig zijn dan wordt doorverwezen naar specialistische hulp, al dan niet afgedwongen middels een rechterlijke beslissing.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

B 2018

W 2018

Jongeren met een delict voor de rechter in %

(12 t/m 21 jarigen)

1,09 %

1,09 %

1,09 %

Kinderen in uitkeringsgezin in % (tot 18 jaar)

3,83 %

3,83 %

3,70 %

Werkloze jongeren in % (16 t/m 22 jarigen)

1,57 %

1,57 %

1,50 %

Jongeren met jeugdhulp in % (tot 18 jaar)

11,6 %

11,8 %

11,0 %

Jongeren met jeugdbescherming in % (tot 18 jaar)

1,5 %

1,40 %

1,50 %

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord
De gemeenten in Noord-Limburg hebben de inkoop van diensten in het Sociaal Domein centraal belegd bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord.
Deze organisatie sluit voor de regiogemeenten raamovereenkomsten met aanbieders en faciliteert de Ontwikkeltafels, een overlegstructuur waarin gemeenten en aanbieders de overeenkomsten vanuit de innovatiegedachte door ontwikkelen.

ga terug