Jaarverslag 2018

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

7.1 Volksgezondheid

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷

Wat wilden we bereiken?

 • Inwoners blijven zo lang mogelijk gezond in ‘positieve gezondheid’.
 • Zoveel mogelijk kinderen in Gennep groeien zo gezond mogelijk op.
 • Wij hebben speciale aandacht voor bewegen en overgewicht bij kinderen.
 • De GGD heeft met zijn aanbod van jeugdgezondheidszorg een grote betrokkenheid bij de normale ontwikkeling van kinderen. Vandaar dat wij de GGD zien als een belangrijke partner in de preventieve en curatieve zorg voor de Gennepse jongeren.
 • Extra aandacht is er voor maatschappelijke participatie van mensen met een uitkering.
 • Aandacht voor gezondheidszorg bij vergunninghouders.

Wat zouden we er voor doen?

 • Gezondheidsproblemen kunnen niet meer vanuit de gezondheidszorg alleen opgepakt worden. De focus ligt op netwerkgericht samenwerken. Continuïteit en samenhang binnen de publieke gezondheidszorg worden nagestreefd.
 • In 2018 wordt het lokaal gezondheidsbeleid uitgevoerd. Uitgangspunt is Positieve Gezondheid. Tevens wordt bestaand beleid gecontinueerd met een belangrijk accent op bewegen.
 • Extra aandacht zal er zijn voor het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen mensen met een lage en hoge sociaaleconomische status (SES).
 • Tevens verdienen veel gezondheidsproblematieken regionale aandacht.
 • Gezondheidsrisico’s zijn vroegtijdig in beeld.
 • De vaccinatiegraad is minimaal gelijk gebleven.
 • Bereik en tijdigheid van neonatale screenings (hielprik en gehoorscreening) is minimaal gelijk gebleven (peil 2010).
 • Middels de uitvoering van het Programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) worden jongeren actief gestimuleerd om te komen tot een gezonde leefstijl.
 • Er vindt, met instemming van de ouders en of jongere, op casusniveau actieve informatie-uitwisseling plaats tussen de ouders, kinderdagverblijven, de GGD en Team Toegang ter voorkoming en bestrijding van opvoed- en opgroei belemmeringen.
 • Middels de uitvoering van het project Inzet GIDS-gelden wordt de maatschappelijke participatie van mensen met een uitkering gestimuleerd. We ontvangen GIDS-gelden tot en met 2020.
 • Er wordt een inhaalslag gemaakt met betrekking tot de preventieve gezondheidszorg bij vergunninghouders (inhaalprogramma vaccinatie).

Wat hebben we gerealiseerd?

 • Binnen de gemeente Gennep werken we vanuit het concept Positieve Gezondheid. Dit concept, met zes dimensies, is geïntegreerd in lopende projecten/programma's, zoals Gennep Doet Mee, Buurten en GIDS (Gezond In De Stad, een landelijk programma, lokaal is het project verbonden aan uitvoering van de Participatiewet).
 • We hebben het gezondheidsbeleid gecontinueerd. Middels Gennep Doet Mee is een belangrijk accent gelegd op bewegen. Steeds meer beleidsterreinen en projecten haken aan bij het concept Positieve gezondheid.
 • Met name met het GIDS-project (maatschappelijke participatie van mensen met een gezondheidsachterstand door middel van een individueel maatwerktraject) besteden we aandacht aan het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen mensen met een lage en hoge sociaaleconomische status.
 • De gemeente Gennep neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling VRLN (Veiligheidsregio Limburg-Noord), waar de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) een onderdeel van is. De GGD levert een belangrijke bijdrage aan een langer gezond leven voor de inwoners van onze regio. Regionale aandacht voor gezondheidsproblematieken vindt daarnaast ook plaats via participatie in de Sportregio.
 • Gezondheidsrisico's zijn vroegtijdig in beeld gebracht doordat een hoog percentage jongeren uit de gemeente Gennep het consultatiebureau bezoekt.
 • Limburg-Noord kijkt terug op een geslaagd vaccinatiejaar. De opkomst was hoger dan voorgaande jaren en Limburg-Noord behoort hiermee tot de landelijke top 3. In de loop van 2019 maakt het RIVM de officiële cijfers bekend.
 • Bereik en tijdigheid van neonatale screenings is 100 %.
 • Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is geïntegreerd in het programma Gennep Doet Mee. Het maken van gezonde keuzes is gemakkelijker en leuker gemaakt.
 • In het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) heeft met instemming van de ouders en of jongere op casusniveau actieve informatie-uitwisseling plaatsgevonden tussen de ouders, kinderdagverblijven, de GGD en Team Toegang ter voorkoming en bestrijding van opvoed- en opgroei belemmeringen. Team Toegang heeft eenmaal per vier weken spreekuur gehad bij het consultatiebureau van de GGD.
 • De uitvoering van het project inzet GIDS-gelden hebben we gecontinueerd. Het project is gericht op maatschappelijke participatie van mensen met een gezondheidsachterstand, waarbij bewegen en coaching als middelen worden ingezet. In het kader van het verspreiden van kennis en expertise is de Erasmus Universiteit Rotterdam een actie-begeleidend onderzoek gestart bij drie gemeenten met een beloftevolle aanpak ten aanzien van het verkleinen van de gezondheidsverschillen, waaronder de gemeente Gennep. In het onderzoek is de programmatheorie geëxpliciteerd, zijn de werkzame elementen onderbouwd en zijn aanbevelingen gegeven. De aanbevelingen worden opgevolgd in de verder doorontwikkeling van het project.
 • Er is uitvoering gegeven aan de preventieve gezondheidszorg bij vergunninghouders (inhaalprogramma vaccinatie).
ga terug