Jaarverslag 2018

Gemeentefinanciën

0.61 OZB & overige belastingen

Taakveld 0.61 OZB & overige belastingen
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen
Taakveld 0.64 Belastingen overig

Portefeuillehouder:          J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:        ❷❸

Wat wilden we bereiken?

  • Behalen van de begrote inkomsten van algemene middelen van de inwoners en bezoekers van de gemeente, mede ter dekking van de jaarlijkse gemeentelijke uitgaven. Dit tegen zo gering mogelijke kosten en rekening houdend met gematigde lastendrukontwikkeling en in relatie met de tarieven in de omgeving.
  • Voldoen aan de eisen van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) met bijbehorende uitvoeringsregelingen.

Wat zouden we er voor doen?

  • Regie uitvoering belastingen: beoordelen rapportages, voeren voortgangsgesprekken, intermediair tussen gemeente en uitvoeringsorganisatie.
  • Belastingbeleid (belastingverordeningen en besluiten): adviseren over en opstellen verordeningen en besluiten en voor 1 januari vastgestelde besluiten correct publiceren.
  • Regie uitvoering WOZ: beoordelen rapportages waarderingskamer (indien beschikbaar), voeren voortgangsgesprekken, intermediair tussen gemeente en uitvoeringsorganisatie (toezicht op uitvoering door BsGW, aandacht voor kwaliteitsverbetering).
  • BAG-WOZ koppeling (toezicht op uitvoering door BsGW).

Wat hebben we gerealiseerd?

  • De belastingverordeningen 2019 zijn vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 17 december 2018, gepubliceerd en in te zien via overheid.nl.
  • In 2018 hebben we actief deelgenomen aan de bestuursvergaderingen van BsGW.
  • We hebben toezicht gehouden op de uitvoerende taken van BsGW.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW)
De BsGW optimaliseert het maatschappelijk rendement door middel van de volgende doelstellingen:
1 het minimaliseren van de uitvoeringskosten;
2 het optimaliseren van de belastingopbrengsten;
3 het beperken en spreiden van de risico’s in de bedrijfsvoering;
4 het optimaliseren van de kwaliteit van haar dienstverlening aan de burger en haar deelnemers.

ga terug