Jaarverslag 2018

Baten & Lasten

Begrotingsrechtmatigheid

De raad autoriseert met het vaststellen van de programmabegroting de totale lasten en de totale baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen (‘Financiële verordening gemeente Gennep’ art. 5, lid 1.). Compensatie tussen de programma’s onderling of dekking van een overschrijding via de algemene dekkingsmiddelen (zoals bedoeld in BBV art. 8, lid 5) zal door de raad moeten worden goedgekeurd, wat uiterlijk gebeurt bij de trimesterrapportages en jaarrekening.

Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door de gemeenteraad geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. Het bepalen of respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan de raad.

Als blijkt dat de gerealiseerde saldi van baten en lasten per programma zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is - voor zover het de begrotingsoverschrijdingen betreft - mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. De overschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van de gemeenteraad zoals geregeld in de Gemeentewet.   
Om te voorkomen dat bij de jaarrekening ongewenste discussie ontstaat over allerlei overschreden posten zal voor de navolgende situaties geen indemniteitsprocedure worden gestart maar zullen eventuele afwijkingen via vaststelling van de jaarrekening worden geaccordeerd. Het betreft begrotingsafwijkingen die:
•   Per programma kleiner zijn dan € 10.000;
•   Worden gecompenseerd door hogere opbrengsten;
•   Passen binnen het beleid;
•   Het gevolg zijn van een open-eindconstructie (bijv. WMO).


Voor de overschrijdingen wordt alleen gekeken naar de lasten en zonder de toevoegingen aan de reserves. Alleen bij programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening zijn de werkelijke lasten hoger dan begroot.

Programma

Begrote lasten

Werkelijke lasten

Overschrijding

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

€ 22.236.000

€ 22.746.000

€ 510.000

De lasten dit programma zijn overschreden door hogere directe salariskosten ad. € 404.000. Het budget voor deze hogere salariskosten is opgenomen in programma Bestuur en organisatie bij de kosten van de organisatie. Het betreft hiermee een interne verschuiving van lasten. Het restant van de overschrijding zijn hogere kosten voor het sociaal domein en dan met name de jeugdzorg. Dit is een open einde regeling en de kosten passen binnen het bestaande beleid.  

De conclusie is dat voldaan wordt aan het begrotingscriterium en geen inbreuk is gemaakt op het budgetrecht van de raad.  

Inzet post onvoorzien
Voor onvoorzien was in de primitieve begroting € 50.000 beschikbaar. Hiervan is € 20.000 ingezet voor de aanschaf van AED apparaten. Het restant ad. € 30.000 komt ten gunste van het resultaat.