Jaarverslag 2018

Baten & Lasten

Wet Normering Topinkomens

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, WNT, moeten beloningen, waaronder voorzieningen ten behoeve van toekomstige beloningen zoals pensioen en ontslaguitkeringen in de jaarrekening worden vermeld als deze het bedrag van
€ 181.000 te boven gaan. De WNT is nageleefd en er zijn in 2018 geen beloningen boven € 181.000 geweest.

Daarnaast bevat de WNT een openbaarmakingsverplichting van de bezoldiging van topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking. Voor een gemeente zijn de topfunctionarissen  de secretaris en griffier. Hieronder staat de rapportage op grond van de WNT.

Topfunctionaris met dienstbetrekking

Bedragen * € 1

J. Nijland

J. van de Knaap

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01-01/ 31-12

01-01/31-12

Omvang dienstverband (in fte)

1,00

0,89

Dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

104.830

70.627

Beloningen betaalbaar op termijn

16.030

10.997

Subtotaal

120.860

81.624

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

189.000

168.210

minus onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

0

0

Totaal bezoldiging 2018

120.860

81.624

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t

n.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2017

Bedragen * € 1

J. Nijland

J. van de Knaap

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01-01/ 31-12

01-06 /31-12

Omvang dienstverband (in fte)

1,00

0,89

( Fictieve) dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belaste onkostenvergoedingen

102.231

40.104

Beloningen betaalbaar op termijn

18.211

7.239

Subtotaal

120.442

47.343

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

181.000

94.006

Totaal bezoldiging 2017

120.442

47.343