Jaarverslag 2018

Financiering

Renteresultaat

In de BBV is bepaald dat in de paragraaf Financiering een renteschema wordt opgenomen waaruit ook het renteresultaat blijkt. Daarnaast moet inzicht geboden worden in de financieringsbehoefte.

De werkelijke rentelasten minus de baten omgeslagen over het totaal aan activa komt uit  op een omslag-percentage van 1,945%. In de begroting is bij de toerekening van de rente aan de taakvelden uitgegaan van een omslagrente van 2,5%, dit berekend over de boekwaarde per 1 januari van de activa behorende bij het taakveld. Door de hogere omslagrente hebben we een positief resultaat op het taakveld Treasury.