Jaarverslag 2018

Financiering

Schatkistbankieren

Sinds enkele jaren is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Vanaf dat moment zijn alle decentrale overheden verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak.  

Alle deelnemers aan het schatkistbankieren hebben een privaatrechtelijke rekening-courant overeenkomst met de Staat der Nederlanden. De rekening-courant bij de schatkist is gekoppeld aan de BNG bankrekening van de gemeente Gennep. Via die bankrekening worden middelen naar de schatkist geboekt en weer teruggehaald. In 2018 is als gevolg van een liquiditeitsoverschot structureel gebruik gemaakt van het stallen (en terugboeken) van overtollige liquiditeiten in de schatkist.

Door de invoering van het schatkistbankieren dienen gemeenten in de toelichting op de balans te rapporteren over het drempelbedrag (maximum bedrag wat de gemeente aan liquiditeiten in eigen beheer mag aanhouden) en per kwartaal het bedrag aan liquiditeiten welke buiten de schatkist zijn aangehouden. Het Ministerie van Financiën en in het bijzonder het agentschap van de Generale Thesaurie heeft hiervoor een rapportage format ontwikkeld, zie onderstaande tabel.

Het drempelbedrag voor de gemeente Gennep is in 2018 vastgesteld op € 335.000. Zoals in de tabel af te lezen is blijven de aangehouden liquide middelen buiten de schatkist per kwartaal gemiddeld onder het drempelbedrag. Hiermee geeft de gemeente Gennep uitvoering aan de wet betreffende het schatkistbankieren. Per 31 december 2018 was het saldo van de gemeente Gennep in de rijksschatkist € 7 miljoen.

Zie ook Overzicht berekening benutting drempelbedragen schatkistbankieren welke is opgenomen in de toelichting op de balans. (vlottende activa - uitzettingen < 1 jaar)