Jaarverslag 2018

Financiering

Renterisiconorm

Het renterisico over de vaste schuld wordt uitgedrukt in de mate van overschrijding van de renterisiconorm. De rente-risiconorm is een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (sinds 2001 vastgesteld op 20%) van de vaste schuld per 1 januari van het betreffende jaar

In onderstaand overzicht wordt aangegeven hoe de renterisiconorm en het feitelijke renterisico voor de gemeente Gennep in 2018 zijn geweest.

Het renterisico vaste schuld blijft ruimschoots binnen de wettelijk vastgestelde kaders.