Jaarverslag 2018

Financiering

Kasgeldlimiet

Het renterisico van de vlottende schuld wordt bepaald op basis van de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet wordt vastgesteld op basis van een percentage van de totale begrotingsomvang. Het percentage is door de minister vastgesteld op 8,5%. De gemeente mag voor deze ruimte kortlopende schulden aangaan. Verantwoording over de ruimte binnen de kasgeldlimiet wordt afgelegd aan de provincie.

De gemeente Gennep beschikte het gehele jaar 2018 over een positief liquiditeitssaldo. De kasgeldlimiet komt duidelijk niet in gevaar. De positieve liquiditeitspositie wordt grotendeels veroorzaakt door de verkoop van de Brem gronden.


Grafiek liquiditeitspositie t.o.v. kasgeldlimiet