Jaarverslag 2018

Lokale heffingen

Kwijtscheldingen

Het percentage van de kwijtscheldingsnorm is 100 % van de gemeentelijke bijstandsnorm.
Kwijtschelding wordt verleend voor:

  • de hondenbelasting ter zake van de eerste hond;
  • de rioolheffing die wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit een eigendom wordt afgevoerd (rioolheffing gebruik);
  • het vaste bedrag aan afvalstoffenheffing, zijnde het basistarief, alsmede van het verschuldigde bedrag aan afvalstoffenheffing voor 16 ledigingen per jaar van zowel de container voor restafval als de container voor groente-, fruit- en tuinafval;
  • de leges ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring omtrent inkomen en vermogen.

Omdat BsGW kwijtschelding die aan ondernemers wordt verleend niet apart registreert is het effect niet bekend.

Het bedrag en de aantallen betreffen uitsluitend de kwijtscheldingen met betrekking tot het betreffende belastingjaar.  De kwijtschelding voor Diftar belastingjaar 2018 is nog niet meegenomen, omdat deze aanslagen pas in 2019 worden opgelegd.

Oninbaar

Over het algemeen vinden oninbaar verklaringen pas plaats na minimaal 5 jaar. Echter in een aantal gevallen vindt al eerder oninbaar verklaring plaats. Daarom zijn de bedragen oninbaar voor de diverse belastingjaren nog geen eindstand.

ga terug