Jaarverslag 2018

Lokale heffingen

Beleid

De gemeente Gennep heeft de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Een beheerste lasten drukontwikkeling realiseren door samenhang tussen de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing tarieven: het belastingniveau dient een reële bijdrage te leveren aan de gestelde ambities;
  • Een trendmatige stijging van de belastingtarieven voor dekking van de trendmatige kostenontwikkeling.
  • Een afwijking van deze trendmatige stijging indien extra middelen nodig zijn voor het afdekken van specifieke uitgaven, waarvoor niet op andere wijze dekking binnen de begroting kan worden gevonden.
  • De tarieven afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges zijn kostendekkend.

De uitvoering en bevoegdheden op het gebied van de gemeentelijke belastingen en de Wet Waardering onroerende zaken Wet WOZ) zijn overgedragen aan Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Dit betekent meer sturen op afstand en minder gedetailleerde informatie.