Jaarverslag 2018

Lokale heffingen

Kostentoerekening

Vanaf 2017 is het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoorden van toepassing. Hierdoor zijn de totale kosten van de organisatie niet meer verdeeld over de diverse taken van de gemeente. Alleen de directe salariskosten van medewerkers die werken voor een bepaald taakveld komen op het betreffende taakveld. De kosten van management, ondersteunende afdelingen, huisvesting etc. zijn kosten van overhead en komen op het afzonderlijke taakveld ‘Ondersteuning organisatie’.
Door deze wijziging staan op de taakvelden niet meer de integrale kosten waardoor niet direct te herleiden is of een heffing kostendekkend is.

De belangrijkste activiteiten waar kosten worden verhaald staan op de taakvelden Burgerzaken, Wonen en Bouwen, Riolering, Afval en Begraafplaatsen.

Op basis van de ureninzet 2016 is per medewerker een opzet gemaakt voor welke taakvelden hij/zij werkzaam is c.q. sprake is van ondersteunende werkzaamheden. Voor deze personeelsleden zijn de salariskosten rechtstreeks verdeeld over de taakvelden. De salariskosten van de overige personeelsleden maken onderdeel uit van taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie (overhead). Hier staan ook de kosten van huisvesting en ICT.
De totale kosten van taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie zijn afgezet tegen de salariskosten die rechtstreeks op de taakvelden zijn verantwoord wat leidt tot een opslagpercentage voor overhead. In de paragraaf Bedrijfsvoering is een overzicht opgenomen van de kosten van de organisatie en berekening van het opslagpercentage voor overhead.

Over de boekwaarde van de investeringen wordt 2,5% aan omslagrente berekend, dit is een onderdeel van de begrote kosten op het taakveld. In de berekening van de reinigings- en rioolheffingen is uitgegaan van een rentelast van 4%. Het percentage van 4% is afgeleid van de gemiddelde rente die wij als gemeente betalen over de afgesloten vaste geldleningen.

De toerekening van overhead, aanvullende rente en BTW vindt extra comptabel plaats.

In onderstaand overzicht staan de berekeningen of tarieven kostendekkend zijn geweest.