Jaarverslag 2018

Lokale heffingen

Ontwikkelingen

Uitholling gemeentelijke belastingcapaciteit
Een aantal (landelijke) gerechtelijke uitspraken betekent een steeds ruimere uitleg van vrijstellingen. Dit leidt tot uitholling van de gemeentelijke belastingcapaciteit en daarmee tot een steeds grotere last bij een beperkt aantal belastingplichtigen. Daarom beraadt de VNG zich op actie richting de wetgever. Dit betekent een onduidelijkheid en groter risico met betrekking tot de belastingcapaciteit.

Realisatie 2018:
In 2018 is sprake geweest van uitholling op het gebied van recreatiewoningen, woningen als onderdeel van waterverdedigingswerken en discussie over duurzaamheidsinvesteringen.

Openbaarheid WOZ waarde
In 2016 is de Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ) gerealiseerd. De LV WOZ fungeert als portaal ten behoeve van de openbaarheid van de WOZ waardes van woningen. De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar via een landelijke WOZ-viewer, waarmee de WOZ-waarden van woningen bekeken kunnen worden. Gennep is sinds juni 2017 aangesloten op deze WOZ-viewer.
De verwachting is dat de openbaarheid van WOZ-waardes verder zal worden uitgebreid. Bij het opstellen van deze begroting is nog niet bekend wat de reikwijdte zal zijn en wanneer dit zal worden doorgevoerd.

Realisatie 2018:
In 2018 is geen sprake geweest van verdere openbaarheid van de WOZ waarde. Wel wordt de LV WOZ gebruikt door afnemers waaronder de aanlevering van de belastingcapaciteit aan het CBS.

Omgevingswet en lokale belastingen
De Omgevingswet voegt heel veel regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving samen. De omgevingsvergunning, maar ook de zorgplichten voor de gemeentelijke watertaken en de inzamelplicht voor huishoudelijke afvalstoffen, vallen onder de reikwijdte van de Omgevingswet.
De minister kan nadere regels kan stellen over de berekening van de leges omgevingsvergunning, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.
Als gevolg hiervan zal waarschijnlijk een wijziging in de gemeentewet moeten plaatsvinden.

Realisatie 2018:
De wijziging is nog niet doorgevoerd. Invoering van de Omgevingswet staat gepland voor 2021.

Verruiming lokaal belastinggebied
Het kabinet heeft in de brief van 24 juni 2016 aan de Tweede Kamer bouwstenen gegeven voor een hervorming van het lokaal belastinggebied. De bouwstenen passen bij het streven van de VNG naar meer financiële flexibiliteit voor gemeenten. Gepleit wordt voor een verschuiving van € 4 miljard aan rijksbelastingen naar gemeentebelastingen.
Aangezien de kabinetsformatie bij het opstellen van de begroting 2018 nog niet was afgerond is ook de keuze voor de mogelijke verschuiving van Rijks- naar gemeentelijke belastingen nog niet gemaakt.

Realisatie 2018:
In 2018 is dit nog niet gerealiseerd. Er zijn landelijk nog geen concrete beslissingen genomen.