Jaarverslag 2018

Lokale heffingen

Overige belastingen

Hondenbelasting

Elk jaar wordt door BsGW een steekproefcontrole gehouden. Honden kunnen op elk moment in het jaar worden aan - en afgemeld.

Let op: het aantal honden betreft altijd een momentopname. Hierdoor kunnen fluctuaties voorkomen.

Toeristenbelasting

De definitieve aanslagen 2017 zijn in 2018 opgelegd. Aangezien de definitieve aanslag altijd pas na afloop van het kalenderjaar kan worden opgelegd, wordt de (verwachtte) opbrengst van de definitieve aanslag niet meer opgenomen als nog te ontvangen in het betreffende belastingjaar, maar verantwoord in het jaar waarin deze opgelegd wordt. Naast de definitieve aanslagen 2017 zijn ook de voorlopige aanslagen 2018 in de rekening 2018 als opbrengst opgenomen voor de toeristenbelasting.

Kengetallen
Vanaf 2011 is sprake van een differentiatie in de tarieven. Een hoger tarief voor hotels en vakantieonderkomens en een lager tarief voor campings, B&B e.d. Het hoge tarief is voor 2018 met € 0,05 per persoon per nacht verhoogd ten opzichte van 2016 op grond van een eerder genomen raadsbesluit. Het werkelijke aantal overnachtingen over 2018 zal pas in de loop van 2019 bekend zijn, omdat dan pas de aangiftes over 2018 binnen zijn.

Forensenbelasting

Doordat steeds meer mensen ingeschreven zijn als inwoner in de Basisadministratie Personen staan de opbrengsten voor de forensenbelasting onder druk.